Privacybeleid

Privacyverklaring Accountantskantoor Spijk

In deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

In onze privacyverklaring verklaren wij dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen,
  • niet met anderen zullen delen,
  • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dat graag van u.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Accountantskantoor Spijk vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

De gegevens die wij verwerken hebben wij van u ontvangen. Dit zijn:

– Voor- en achternaam;
– Geboortedatum;
– Man/vrouw;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer;
– Burgerservicenummers (BSN).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om onze dienstverlening met u zorgvuldig te kunnen uitvoeren;

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;

– Het versturen van onze nieuwsbrief;

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Accountantskantoor Spijk vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze beroepsorganisatie,
toezichthouders en overige overheidsinstanties.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies op www.spijk.eu en op www.accountantskantoorspijk.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@spijk.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@spijk.eu.